Mzdy

 Zabezpečíme spracovanie mzdovej agendy:
 Evidencia a potrebná kontrola vyhotovených pracovných zmlúv a iných dokladov,
 potrebných k prijatiu zamestnanca do pracovného pomeru (napr. hmotná zodpovednosť,
 popis pracovnej náplne zamestnanca …)
• Sprostredkovanie právneho poradenstva od špecialistu na pracovné právo
• Vyhotovenie karty zamestnanca
• Prihlásenie zamestnanca do Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
• Zatriedenie pracovníka do platových tried a tvorba pracovnej dochádzky
• Príjem záznamov o dochádzke a ich následná kontrola
• Mesačné spracovanie miezd na základe záznamov o dochádzke a iných podkladov (dovolenky, doklady o práceneschopnosti, potvrdenia o návšteve školy a pod.)
• Výpočet dávok v práceneschopnosti
• Vedenie evidencií na účely dôchodkového poistenia, mzdových listov
• Vyhotovenie mesačných výkazov pre Sociálnu poisťovňu a zdravotné poisťovne
• Vyhotovenie kvartálnych Prehľadov o zrazených a odvedených preddavkoch na daň a Hlásenia o vyúčtovaní dane – pre daňový úrad
• Ročné zúčtovanie dane a ročné zúčtovanie zdravotného poistenia
• Vystavovanie rôznych potvrdení pre zamestnancov (potvrdenie o príjme a pod.)
• Spracovanie stravného, cestovných náhrad zamestnancov
• Evidencia dovolenky, evidencia tvorby a čerpanie sociálneho fondu

Kontakt

Account & Bilance s.r.o.

Nádvorie Európy, Dom Slovensko, č.24
Komárno
94501


Mobil SK: +421903452172
Mobil HU: +36702288900